e-books

Descarregar gratuïtament nostres EBOOK sobre:

Auditories Energètiques

La Directiva 2012/27/UE busca crear un marc normatiu que fomenti l’eficiència energètica dins de la Unió, establint accions concretes per a assolir el potencial d’estalvi d’energia desitjat.

Serveis Reach & CLP

Aquest Reglament Europeu regula la fabricació, importació, comercialització i ús de substàncies químiques, ja sigui com a tals, en preparats o incloses en articles que puguin alliberar-les.

Subproducte

La Directiva Marc de Residus i la seva transposició a l’estat espanyol, a través de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, introdueixen el concepte de subproducte com aquella substància o objete…