• QUÈ APORTEM?

ÁREES DE CONEIXIMENT

Les àrees de coneixement que considerem primordials per als nostres clients i en les que invertim els nostres esforços són:

Els costos ambiental: identificació, gestió i optimització.

 • Tenemos como meta establecer una relación estable y a largo plazo con el cliente y esto sólo se puede hacer mediante una estrecha colaboración con todos los niveles organizativos.
 • Aceptamos el grado de implicación que desee el cliente llegando hasta la operación de sus infraestructuras ambientales (depuradoras, descontaminación de emisiones,…) en sus instalaciones.
 • No realizamos actuaciones como venta de instalaciones o servicios específicos que puedan acarrear un conflicto de intereses al trabajo conjunto.
 • En una instal·lació industrial, els costos associats amb el medi ambient venen determinats per múltiples causes com, per exemple:
  • Les modificacions lògiques i previsibles en els processos industrials en constant evolució.
  • Els canvis inevitables en la normativa vigent.
  • O, inclús, les variacions en l’entorn de la instal·lació o la millora dels objectius ambientals que aquesta ha d’assolir.
 • Establir relacions clares entre els costos ambientals i les seves causes associades permet analitzar-los, definir alternatives que els millorin i implementar aquestes últimes.
 • Tot això només es pot fer des d’un bon coneixement tant dels processos industrials com de les tecnologies més idònies per a la reducció de les seves emissions i la interacció d’aquestes amb el medi ambient.

El disseny i l’operació d’infrastructures ambientals com depuradores industrials.

 • Per a poder conceptualitzar, dissenyar i operar la millor infraestructura ambiental per a una indústria en particular no podem esperar que la mateixa solució serveixi per a tots els sectors industrials. La conceptualització i el disseny s’han de fer en base al procés que origina la contaminació i no que una solució determinada s’apliqui a tots els possibles problemes. Això ens obliga a mantenir una base de coneixement dels processos industrials dels nostres clients.
 • Al mateix temps, disposar de la capacitat d’operar una infraestructura industrial dins de la instal·lació del client implica:
  • Ser capaç de treballar en entorns organitzatius diferents. No existeixen les mateixes restriccions i condicionants en una empresa alimentària que treballa en un entorn IFS que en una tèxtil o en una bugaderia industrial.
  • Poder haver de mantenir una operació 24/7 els 365 dies de l’any quan la instal·lació servida pot funcionar solament 16 h al dia o 220 dies per any.

La depuració biològica d’abocaments industrials de difícil tractament.

 • Quan es parla comunament de depuració biològica es fa referència a la d’aigües residuals urbanes que no acostumen a tenir res a veure amb les originades en un procés industrial.
 • Els abocaments industrials es caracteritzen, entre altres coses, per:
  • Puntes de cabal molt elevades podent tenir pics que siguin 20-30 vegades la mitjana.
  • Càrregues orgàniques elevades, així com la presència de sals, conseqüència lògica de reaccions de síntesi, i d’inhibidors de l’activitat biològica.
  • Càrrega orgànica que, a més, pot ser refractària i de difícil digestió per un sistema convencional.
  • Presència significativa de nutrients que pot obligar a dissenyar i operar un sistema més complex i sofisticat.
 • La nostra vocació industrial i la necessitat de donar resposta a les necessitats que planteja aquesta problemàtica ens obliguen a mantenir-nos al dia en aquest tema.

La línia divisòria entre aigua residual, residu líquid i subproducte

 • Fins fa relativament poc, qualsevol producte resultant d’un procés productiu i que no era allò que es pensava fabricar, es classificava com a residu sense donar-hi més importància i sense entrar en si era aigua residual, residu o, inclús, possible subproducte. No obstant això, a mida que han augmentat els costos associats a la seva gestió, s’ha fet palès l’interès en profunditzar en els matisos d’aquesta classificatie.
 • En funció de com es tracti aquest producte “no desitjat” pot ésser considerat una aigua residual, un residu líquid, o no, o un subproducte. Els costos de tractament i gestió de cadascun d’ells seran diferents, així com l’esforç econòmic i els canvis de procediments interns que suposi portar-los a aquesta definición.
 • A causa que els costos de gestió varien en funció de decisions polítiques i de l’emplaçament de la instal·lació, estem davant una situació permanentment fluïda en la que s’ha d’invertir temps i esforç en dominar tots els seus matisos per a poder prendre decisions d’una manera ágil.

La identificació, valoració i gestió de riscos ambientals

 • Creiem que per a qualsevol companyia fabril la identificació, valoració i gestió dels seus riscos ambientals és summament important.
 • No es poden prendre decisions basades en escenaris alarmistes o en menyspreus temeraris. El risc no ha de ser ni un simple número que reflecteixi la quantia màxima d’una situació factible però improbable ni la minimització i menyspreu de qualsevol perill.
 • Creiem que a una gestió rigorosa dels riscos ambientals s’hi arriba mitjançant:
  • La identificació dels mateixos, tant els actuals com els futurs, els reals com els potencials o, per exemple, els de compliment legal o els d’increment de costos.
  • La valoració de la versemblança de cadascun d’ells així com del seu horitzó temporal.
  • El coneixement de les possibles actuacions que es puguin fer, les seves probabilitats d’èxit, els seus calendaris d’execució, les conseqüències associades i els seus costos tant d’inversió com d’operació.
  • Només a partir d’un coneixement exhaustiu de la normativa vigent, la que previsiblement ho sigui en el futur, la tecnologia disponible i la casuística associada a la indústria i el medi ambient es pot oferir una gestió professional dels riscos ambientals al món industrial.

La gestió integral i el manteniment de la coherència entre les obligacions mediambientals i el procés productiu.

 • Desgraciadament, cada cop més les obligacions mediambientals impliquen una profusió d’informes, declaracions i documents que s’han d’entregar a l’Administració i a organismes associats.
 • Des d’un punt de vista organitzatiu, la gestió de la informació ambiental subministrada a tercers obliga a mantenir la coherència, i a evitar errors de forma, per a evitar complicacions innecessàries posteriorment.
 • Per això, ens esforcem en estar al corrent de les implicacions de l’ús que es pugui donar a qualsevol informació ambiental subministrada a tercers per a poder garantir la seva coherència i rigor.

Els instruments econòmics ambientals (ecotaxes, exaccions, cànons, drets d’emissió, assegurances, fiances,…)

 • Cada cop s’associen més figures impositives a la contaminació. Això està en línia amb determinades escoles de pensament de la societat occidental. Independentment de la velocitat amb la que s’arribin a implantar totalment, l’increment de la pressió fiscal d’ecotaxes és un fet innegable en el món desenvolupat, així com la seva acceleració.
 • Per això, a més de comptar amb professionals que han participat en el disseny, implementació i operació d’instruments econòmics ambientals, s’estudien aquests temes, d’una forma permanent i sistemàtica col·laborant tant amb Universitats, Organitzacions Empresarials o amb determinades Administracions Públiques per a poder estar al dia tant en els sistemes actuals com en els futurs i així poder donar un bon servei als nostres clients.

Les reclamacions de caire penal, o criminal.

 • L’exigència de responsabilitats per infraccions mediambientals cada dia evoluciona més en una doble direcció:
  • Per un costat, la responsabilitat és de caràcter personal, és a dir, penal.
  • Per l’altre, en determinats ordenaments jurídics, com l’espanyol, el delicte mediambiental és de risc. Això fa extremadament complex, i amb resultat incert, portar una infracció per la via judicial.
 • El nostre enfocament és tècnic i complementari al jurídic. En una situació en què es pot demanar la pèrdua de llibertat per una falta de risc, la seva quantificació tècnica, d’una forma seriosa i rigorosa, pren una importància cabal.
 • Comptem amb personal amb ampla experiència en aquests processos, des de tots els punts de vista. Així mateix, com a empresa hem portat diversos casos de defensa amb resultats satisfactoris.