• QUÈ APORTEM?

METODOLOGIA

Avui dia, les empreses industrials s’enfronten, per un costat, a uns requeriments mediambientals canviants i cada cop més complexos i, per l’altre, a obligacions diferents en funció de la seva localització. Per això, la nostra metodologia de treball es caracteritza per:

Un treball conjunt amb el client.

 • Creiem en el treball conjunt amb l’organització del client com la manera més eficient i econòmica d’aconseguir els seus objectius.
  • La nostra meta és establir una relació estable i a llarg termini amb el client i això només es pot fer mitjançant una estreta col·laboració amb tots els nivells organitzatius.
  • Acceptem el grau d’implicació que desitgi el client arribant fins l’operació de les seves infraestructures ambientals (depuradores, descontaminació d’emissions,…) en les seves instal·lacions.
  • No realitzem actuacions com venda d’instal·lacions o serveis específics que puguin implicar un conflicte d’interessos al treball conjunt.

Un seguiment continuat i, per tant, coneixement de les obligacions actuals i futures.

En el nostre tracte amb el client, en el que sempre busquem la relació estable a llarg termini i el treball conjunt:

 • El nostre horitzó temporal no està fitat. Mantenim sempre l’atenció tant en les actuacions a curt com en les de llarg termini.
 • No descurem cap tema per grandària, tema o urgència.
 • En buscar un treball conjunt amb el client, assumim també les seves preocupacions i prioritats.

Un diagnòstic específic dels establiments individuals.

 • Treball que, per a cada establiment industrial, es realitza a partir de quatre eixos diferenciats:
  • Relació entre els processos de la factoria i les seves emissions, abocaments i residus generats.
  • Identificació dels requeriments legals que l’afecten actualment i en el futur pròxim.
  • Valoració de les diferents solucions en les seves vessants econòmica, de viabilitat tècnica i de facilitat posterior d’operació.
  • Integració dels anteriors punts en els objectius estratègics globals del client.

Una valoració de les possibles solucions tant en els seus costos d’inversió i operació com en la seva viabilitat tècnica.

En la valoració de qualsevol solució proposada no només analitzem el seu cost i la bondat i veracitat dels seus atributs tècnic – comercials sinó que, a més, fem especial èmfasi en l’operació posterior tant des d’un punt de vista de facilitat de maneig, com de fiabilitat i despeses associades.

L’operació de la solució adoptada, podent fer-se a un cost tancat i amb el grau d’implicació que el client consideri més convenient.

 • Les solucions d’operació són molt obertes podent definir-les en funció de:
  • Grau de col·laboració. Des d’una ajuda puntual, periòdica o no, a una externalització complerta.
  • Vectors afectats. Es pot actuar en tots els vectors possibles (aigua, residus, emissions, contaminació acústica,…) o només en un.
  • Sistemes de compensació. Des d’un pagament puntual a compensacions en base a primes d’èxit.
  • Factoria o companyia. Es pot actuar en una factoria específica o per a tots els establiments d’una companyia.

Encara que creiem que el més rendible per al client és externalitzar l’operació amb un abast el més ampli possible, el lògic és arribar a aquesta situació d’una forma gradual i progressiva.