CONFIDENCIALITAT

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des d’ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE, S.A., és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la/les persona(es) a qui va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporades al sistema de tractament d’ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE, S.A., i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició/revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a la direcció postal C/ PARIS, 206 4º 2ª 08008, BARCELONA. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o l’empleat o l’agent responsable d’entregar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça d’origen. Gràcies.

 

VIRUS I SEGURETAT
Tot i que hem pres les mesures per assegurar-nos que aquest correu electrònic i els seus arxius adjunts estiguin lliures de virus, li recomanem que a efectes de mantenir bones pràctiques de  seguretat, el receptor ha d’assegurar-se que aquest correu i els seus arxius adjunts estan lliures de virus.

 

 

 

CONFIDENCIALITY

The information contained in this message and / or its attachment (s) is confidential / privileged and it is intended to be read only by the addressee. We inform you that your personal information has been incorporated in our data-processing system owned by ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA and always in conformity with the rights conferred by the current regulation on Data Protection, you may exercise your access, rectification, treatment limitation, elimination, portability and opposition rights, addressing your petition to the following address: C/ PARIS, 206 4º 2ª BARCELONA. If you read this message and you’re not the intended recipient or the employee or the agent responsible for delivering the message to the addressee, or you have received this communication in error, please note that it is strictly prohibited, and may be unlawful, any dissemination, distribution or reproduction of this communication so we kindly request you to notify us immediately and return the original message. Thank you.

 

VIRUS AND SECURITY
Although we have taken steps to ensure that this email and its attachments are virus free, we recommend that in order to maintain good security practices, the recipient must ensure that this email and its attachments are virus free.

 

 

 

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA, es confidencial/privilegiada y está destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de ECOINDUSTRIA MEDIOAMBIENTE SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ PARIS, 206 4º 2ª 08008, BARCELONA.Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección de origen. Gracias.

 

 

VIRUS Y SEGURIDAD
Aunque hemos tomado las medidas para asegurarnos que este correo electrónico y sus ficheros adjuntos están libres de virus, le recomendamos que a efectos de mantener buenas prácticas de seguridad, el receptor debe asegurarse que este correo y sus ficheros adjuntos están libres de virus.